OBFITOŚĆ FACHOWEJ LITERATURY

Wydaje się, że.w. każdej podejmowanej . pracy usprawniającej bardzo .ważne jest zrozumienie istoty usprawnianego obiektu.W przypadku wielkich organizacji gospodarczych jest  to sprawa trudna i wymagająca gruntownej znajomości  podstawowych elementów jej struktury i funkcjonować .. nia w warunkach określonych przez system planowania „ i zarządzania gospodarką narodową. Obfitość literatury fachowej, przepełnionej różno­rodnymi koncepcjami zarządzania i metodycznymi… Czytaj więcej »

SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW

Ważny jest także sposób prezentacji wyników otrzymywanych na poszczególnych- etapach działań usprawniających. Wyniki te powinny być podawane w formie zrozumiałej dla kadry kierowniczej i innych za­interesowanych ludzi organizacji gospodarczej i wystar czające do: podejmowania odpowiednich decyzji. .Tak , więc konkretne, propozycje .usprawnień powinny’nawiązywać do rzeczywistych warunków danej wielkiej organizacji gospodarczej,zawierać wszystkie elementy niezbędne’do zrozumienia .istoty,… Czytaj więcej »

ISTOTNY WARUNEK

Istotnym warunkiem ^skuteczności usprawniania zarządzania wielką organizacją gospodarczą jest bezpo­średnie włączenie się w te działania kadry kierowniczej i aktywu ‚ społeczno-politycznego. Naczelne kierow­nictwo i aktyw zarządu decydują bowiem zarówno 0   stopniu wprowadzania zmian, jak i o funkcjonowaniu wielkiej organizacji gospodarczej w nowych warunkach. Te przyczyny oraz potrzeba .wykorzystania umiejętnoś­ci, pomysłowości i ambicji.kadr.zarządu stwarzają ko­nieczność /odpowiedniego,… Czytaj więcej »

W PRAKTYCE

W praktyce jednak pomiędzy funkcjami postu­lowanymi a funkcjami rzeczywiście realizowanymi wy­stępują często istotne różnice, wynikające głównie z nie- domagań istniejącego systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową. Występują więc dwa zespoły funkcji wielkiej or­ganizacji gospodarczej, tj. funkcje postulowane i funk­cji rzeczywiście realizowane. Uwzględnianie tego faktu jest konieczne, zarówno przy stawianiu diagnozy, jak i formułowaniu koncepcji usprawnień.… Czytaj więcej »

W RAMACH ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU

Ponadto, w ramach istniejącego w danym „czasie systemu planowania i zarządzania ustalane są nie tylko podstawowe, cele,, ale również sposób ich realizacji, a często nawet jej metody, i techniki. Całokształt obo­wiązujących w tym zakresie ustaleń nakłada na kie­rownictwa wielkich organizacji gospodarczych obowią­zek wykonywania w określony sposób poważnej części ogółu czynności związanych’z zapewnieniem realizacji celów i… Czytaj więcej »

SYSTEMOWE CELE

W niektórych bowiem przypad­kach, nawet po wykonaniu niezbędnych prac przygoto­wawczych, może się okazać, że do zadowalającego pod­niesienia, sprawności funkcjonowania wystarczą zaled­wie niewielkie odcinkowe zmiany. Istotna jest tu jed­nak diagnoza dotycząca całości, jako‘konieczna podsta­wa sformułowania uzasadnionej koncepcji zmian i.za­projektowania ich zgodnie z interesem tej całości. Nie jest bowiem możliwe opracowanie uzasadnionych pro­pozycji zmian bez znajomości stanu… Czytaj więcej »

DUŻO UWAGI

Przyczynia się tu również brak odpowiednich opracowań teoretycz­nych oraz związane z tym powstawanie istotnych błę­dów w procesie usprawniania zarządzania.Dotychczasowe prace poświęcone, usprawnianiu zarządzania wielkimi organizacjami –gospodarczymi przypisują zbyt: dużo uwagi do  rozwiązań . odcinkowych”. Jest.to spowodowane — jak się wydaje — nie­dostrzeganiem całokształtustruktury:wielkiej organi­zacji gospodarczej i probleęnatyki jej  funkcjonowania w powiązaniu z istniejącym systemem planowania… Czytaj więcej »

USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA

Sprzężenie. usprawniania zarządzania wewnątrz organizacji gospodarczych^ doskonaleniem planowania i zarządzania gospodarką narodową określa tylko ogól­ne ramy i kierunki działań podejmowanych przez kie­rownictwa organizacji’ gospodarczych. Sprzężenie to . pozwala, także na ustalenie znaczenia poszczególnych problemów,zarządzania oraz .kryteriów wyboru ewen­tualnych projektów zmian.’ Umożliwia również znale­zienie płaszczyzny porozumienia, i współpracy pomię- ‚ dzy kierownictwami organizacji gospodarczych a. spe­cjalistami… Czytaj więcej »

KONCENTRACJA OBSZARÓW

Koncentracja na niektórych tylko obszarach funkcjonowania oznacza działanie niekompletne, a często wręcz szkodliwe z punktu widzenia interesów całości organizacji. Na przykład, skupienie nadmiernej uwagi na projektowa­niu usprawnień, podnoszących ekónomiczność funkcjo­nowania, bez ujmowania skutków podejmowanych dzia-” łań w zakresie zaspokajania określonych.potrzeb spo-> łecznych, pożiomu humanizacji pracy i w innych jeszcze’ obszarach, wydaje, się tak samo błędne,… Czytaj więcej »